Úvod

 • Zpráva nezávislého auditora
 • Vybrané finanční a provozní ukazatele
 • Dopis předsedy představenstva
 • Kalendář klíčových událostí roku 2010

02
O skupině Telefonica

 • O skupině Telefónica - úvod

03
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

 • Skupina Telefónica O2 Czech Republic
 • Telekomunikační trh v České republice
 • Sítě a technologie
 • Hlasové služby
 • Internet, data a služby s přidanou hodnotou
 • Konvergentní služby
 • Platební služby
 • ICT služby, zákaznická řešení pro státní...
 • Propojování sítí
 • Komentované finanční výsledky

04
Společenská odpovědnost (CSR)

 • Společenská odpovědnost (CSR) – úvod
 • Etické zásady podnikání
 • Působení na trhu a chování k zákazníkům
 • Péče o zaměstnance a pracovní prostředí
 • Péče o životní prostředí
 • Podpora veřejně prospěšných aktivit

05
Správa a řízení společnosti

 • Správa a řízení skupiny Telefónica O2 Czech...
 • Dceřiné a přidružené společnosti a další...
 • Organizační struktura společnosti Telefónica O2
 • Správní orgány společnosti
 • Představenstvo společnosti
 • Výkonné řízení společnosti
 • Zpráva dozorčí rady společnosti
 • Dozorčí rada společnosti
 • Výbor pro audit společnosti
 • Principy odměňování osob s řídící pravomocí...
 • Ostatní informace týkající se osob s řídící...
 • Prohlášení společnosti Telefónica O2 Czech...
 • Informace týkající se záležitostí podle § 118...

06
Konsolidovaná účetní závěrka

 • Konsolidovaná účetní závěrka – úvod

07
Účetní závěrka

 • Účetní závěrka – úvod

08
Ostatní informace pro akcionáře a investory

 • Ostatní informace pro akcionáře a investory

ICT služby, zákaznická řešení pro státní a veřejnou správu

Podobně jako v ostatních oblastech podnikání společnosti Telefónica O2 se i ve službách ICT a zákaznických řešeních pro státní a veřejnou správu projevil vliv pozvolného oživení ekonomiky. Kromě toho po parlamentních volbách v České republice provedla nově vytvořená vláda revizi efektivity a nákladovosti ve veřejném sektoru s cílem snížit schodek státního rozpočtu prostřednictvím snížení vládních výdajů. To se projevilo v nižším počtu ICT projektů, které společnost v tomto segmentu realizovala. I přes nepříznivou ekonomickou situaci Telefónica O2 potvrdila svoji pozici spolehlivého a efektivního partnera veřejné správy v oblasti dodávek telekomunikačních a komplexních ICT řešení.

Společnost úspěšně pokračovala v projektu systémové integrace na ministerstvu zemědělství, účastnila se projektů zajišťujících provozní podporu ICT na Státním zemědělském a intervenčním fondu, ministerstvu dopravy a Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Od roku 2009 Telefónica O2 ve spolupráci s Českou poštou technologicky zajišťovala projekt Informačního systému datových schránek (ISDS), který představuje vlajkovou loď trendu eGovernmentu. Datové schránky slouží jako úložiště dat a jsou učeny k doručování elektronických písemností orgány veřejné moci či k provádění úkonů vůči těmto orgánům. V roce 2010 dosáhl objem datových zpráv přenesených systémem počtu více než 27 milionů transakcí.

V rámci své strategie rozvoje v oblasti zdravotnictví na bázi moderních technologií eHealth spustila Telefónica O2 ve spolupráci s městskou částí Praha 10 pilotní provoz služby O2 Tísňové péče. Tato služba byla určena především seniorům vystaveným stálému a vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Prostřednictvím tzv. „SOS tlačítka“ svého mobilního telefonu mají přístup k asistenční lince obsluhované operátory kvalifikovanými dle zákona o sociálních službách.

V roce 2010 vstoupil do ostrého provozu projekt Plzeňská karta v mobilu, která je ekvivalentem plastové multifunkční karty plzeňských městských dopravních podniků a využívá pokročilou technologii NFC (Near-Field-Communication). Díky technologii NFC mohla být Plzeňská karta nahrazena vybranými mobilními telefony. Tohoto projektu se Telefónica O2 účastnila společně s dalšími dodavateli.