Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Udělení souhlasu je užitečné pro zlepšení Vašich služeb

Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby poskytované společností O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („O2“), a jménem účastníka uděluji O2 souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních, a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s účastníkem („údaje“) pro obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že účastník je oprávněn tento souhlas udělit. Údaje se mohou vztahovat ke všem smlouvám o poskytování služeb sjednaných mezi O2 a účastníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky O2 dle GDPR („Zásady“), který je na www.o2.cz.

Aby bylo možné vytvářet pro Vás vhodné nabídky

Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení jménem O2 s obchodní nabídkou produktů a služeb O2 nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb O2 a kontaktů, které O2 poskytnu. Pokud účastník umožní využívání služeb O2 nebo kontaktů, které O2 poskytl, dítěti mladšímu 15 let, potvrzuji, že zákonný zástupce dítěte souhlasí s oslovením dítěte obchodními nabídkami prostřednictvím těchto služeb a kontaktů. Seznam třetích stran, s jejichž reklamou vás můžeme oslovit, je k dispozici v Zásadách.

Je to na Vás

Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Zásadách a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a účastník jej může odvolat způsoby stanovenými v Zásadách. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení, nejdříve však od 25. 5. 2018 po dobu využívání služeb O2 a následující 4 roky poté, pokud jej účastník neodvolá. Informace o právech účastníka v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu jsou v Zásadách.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies