DIGITAL SERVICES ACT – kontakty a oznámení

DIGITAL SERVICES ACT – Nařízení o digitálních službách
Kontaktní místa, oznamování nelegálního obsahu a podávání stížností

Společnost O2 Czech Republic a.s. („O2“) je regulovanou osobou ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), dále jen „DSA“.

O2 působí ve dvou rolích podle DSA:

a) poskytovatel služby „prostého přenosu“ ve smyslu čl. 4 DSA
u služeb internetu v pevném místě a u služeb mobilního internetu (který nabízí i společně s hlasovými službami) O2 Internet na doma / O2 Internet pro podnikatele a firmy / O2 Volání pro podnikatele a firmy / O2 Tarify s neomezeným voláním, SMS i Daty naplno

b) poskytovatel služby „hostingu“ ve smyslu čl. 6 DSA
u služeb O2 Cloud a podobných služeb určených pro ukládání dat pro firemní zákazníky a veřejnou správu: Cloud a datová centra pro podnikatele a firmy

Pro splnění povinností podle DSA zpřístupňuje O2 na těchto stránkách formulář pro podání stížností ve smyslu čl. 14 DSA a pro podání oznámení nelegálního obsahu u služby hostingu ve smyslu čl. 16 DSA. Zároveň na těchto stánkách O2 uveřejňuje kontaktní údaje orgánů veřejné správy s působností v oblasti DSA a adresu pro kontaktování O2 ze strany orgánů veřejné správy.

Pro jiné než výše uvedené účely tento formulář neslouží.

Co tímto způsobem neoznamovat?

Například standardní zákaznické požadavky týkající se:

Objednávek, změny a ukončení služeb

Objednávky můžete řešit s našimi specialisty každý den přes O2 Linku

Reklamace služeb a vyúčtování

Vše o vyúčtování a reklamaci naleznete na Podpoře

Ochrany osobních údajů

Vaše práva na ochranu údajů a kontakt na pověřence naleznete v sekci Soukromí

K oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů slouží sekce Whistleblowing – formulář O2 | Whistleblowing – Formulář

Než vyplníte formulář

I. U služeb prostého přenosu (čl. 4 DSA) poskytuje O2 služby, které na žádost uživatele umožňují elektronicky v reálném čase přistupovat k pevné či mobilní komunikační síti O2 a přenášet v ní informace poskytnuté uživatelem, zejména služby přístupu k internetu, hlasové služby založené na internetových protokolech (VoIP, VoWIFI) a další služby přenosu signálu (např. pronájem datových okruhů, komunikace mezi stroji). Protože O2 u těchto služeb nezahajuje přenos, nevolí příjemce a neurčuje přenášený obsah ani jej nemění, neodpovídá dle čl. 4 DSA za informace přenášené či zpřístupněné pomocí těchto služeb. Proto např. oznámením na nezákonný obsah internetových stránek provozovatelů odlišných od O2 nemůže být z podstaty věci vyhověno. Prosíme mějte tuto skutečnost na paměti. DSA ovšem ukládá všem poskytovatelům služeb prostého přenosu povinnost přijímat stížnosti na možné porušení DSA.

II. U služby hostingu (čl. 6 DSA) poskytuje O2 služby, které zákazníkům umožňují ukládání informací na jejich žádost. V případě O2 se jedná o její služby O2 cloud a podobné služby umožňující zákazníkům ukládat jejich data. Tyto služby ovšem společnost O2 neopatřuje žádným veřejně dostupným rozhraním, které by obsah ukládaný zákazníky umožňovalo přímo prohlížet z internetu, zasahovat do něj nebo jej prostřednictvím hostingových služeb přímo sdílet s dalšími uživateli (jako je tomu u některých filesharingových služeb s veřejně dostupným uživatelským rozhraním, kde jsou vidět jednotlivé soubory či data). O2 CZ nemá k datům ukládaným ze strany zákazníků přístup ani je nezpracovává. Za organizaci dat, která se ukládají a jinak zpracovávají pomocí uvedených služeb O2, jakož i za jejich přístupnost a zabezpečení odpovídají zákazníci, kteří takové služby využívají a kteří pomocí služeb disponují svými daty. Prosíme mějte tuto skutečnost na paměti.

DSA ovšem ukládá všem poskytovatelům hostingových služeb povinnost umožnit oznámení o nezákonném obsahu, který je uchováván v rámci hostingových služeb.

III. Co musí oznámení nelegálního obsahu u služby hostingu obsahovat?
Oznámení musí
1) být vždy dostatečně věcně podložené,
2) obsahovat vysvětlení důvodu, pro který oznamovatel tvrdí, že určitá informace uložená pomocí služby „hostingu“ od O2 představuje nezákonný obsah, a to natolik konkrétně, aby bylo možné takový důvod ověřit, a to i u zákazníka O2 využívajícího takovou službu,
3) obsahovat přesné vymezení nezákonného obsahu tak, aby jej O2 mohla identifikovat a vyhledat, zejména jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací (například pomocí trvalé adresy URL), a to v závislosti na typu obsahu a konkrétním typu hostingové služby,
4) obsahovat jméno osoby nebo název subjektu podávajícího oznámení a jejich e-mailovou adresu (s výjimkou nahlášení podezření z trestného činu dle čl. 3 až 7 DSA).

IV. Co následuje?
1) O2 zkontroluje úplnost a konkrétnost oznámení dle výše uvedených podmínek, které podmiňují prověření oznámení. Není-li oznámení úplné, požádá O2 oznamovatele o jeho doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V případě jejího marného uplynutí O2 oznámení odmítne.
2) O2 úplné oznámení podle dostupných informací prověří, a to v případě potřeby i dotazem vůči zákazníkovi O2, který využívá službu, jíž se oznámení týká. Oznamovatel bere na vědomí, že obsah jeho podání může být za tímto účelem sdílen se zákazníkem dotčené služby O2.
3) Vůči zákazníkům přitom O2 postupuje podle smluvních podmínek.
4) Pokud po posouzení všech podstatných skutečností známých O2 bude i bez nutnosti podrobného právního přezkumu zjevné, že data v oznámení představují nezákonný obsah, a O2 bude objektivně schopna jej identifikovat, učiní O2 ve vztahu k zákazníkovi opatření podle smluvních podmínek výše.
5) O2 po ukončení prověřování vyrozumí oznamovatele o svém rozhodnutí s ohledem na informace dotčené oznámením a poskytne oznamovateli informaci o dostupných možnostech nápravy. Takové vyrozumění obdrží oznamovatel na elektronickou adresu uvedenou v oznámení, a to zpravidla ve lhůtě 30 dnů od podání oznámení či jeho doplnění. Ve skutkově složitých případech, zejména s mezinárodním prvkem, může O2 uvedenou lhůtu prodloužit: v tom případě o prodloužení oznamovatele informuje před uplynutím stávající lhůty.

V. Vedle oznámení nelegálního obsahu u hostingové služby může být formulář použit i pro podání stížnosti na neplnění povinností O2 vyplývajících z DSA, např. ohledně zveřejněných informací či kontaktů nebo ohledně způsobu řešení oznámení a stížností. Ve stížnosti musí stěžovatel uvést své jméno a příjmení či název a e-mailovou adresu pro kontaktování, indikovat souvislost se službou prostého přenosu (čl. 4 DSA) nebo službou hostingu (čl. 6 DSA) a srozumitelně vymezit předmět stížnosti včetně informace, v jakém chování O2 spatřuje porušení povinnosti plynoucí DSA, jaké konkrétně a z jakého důvodu. O2 stížnost posoudí a stěžovatele ve lhůtě 30 dnů od jejího podání vyrozumí v případě neúplné stížnosti o potřebě doplnění dalších informací, jinak o výsledku posouzení vč. způsobu nápravy, je-li stížnost důvodná.

Formulář pro učinění stížnosti nebo oznámení podle DSA

V případě nahlášení podezření z trestného činu dle čl. 3 až 7 DSA nejsou identifikační údaje osoby oznamovatele povinné. Přesto je jejich vyplnění vhodné, protože mohou pomoci při prověřování pravdivosti, věrohodnosti a podloženosti stížnosti či oznámení.
Pokud máte k oznámení podklady, budeme vás pro jejich zaslání kontaktovat vybraným způsobem komunikace.

Kontaktní údaje příslušných orgánů veřejné správy:

Regulací v oblasti DSA je v České republice pověřen Český telekomunikační úřad

Pro zasílání oznámení a jakoukoli komunikaci vůči O2 ze strany orgánů veřejné správy ve věcech DSA slouží kontaktní adresa:

Datová schránka: d79ch2h