Jak O2 Czech Republic a.s. vyjednává o smlouvě

Podmínky jednání o smlouvě

Naše vztahy s dodavateli a dalšími partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivity při obchodním rozhodování a rovnosti příležitostí. Při vyjednávání a uzavírání smluv:

 1. Pečlivě vybíráme
  Společnost O2 Czech Republic a.s. obvykle vyjednává s více partnery a volí vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení.
 2. Průběžně vyhodnocujeme
  Společnost O2 Czech Republic a.s. v průběhu předsmluvních jednání průběžně vyhodnocuje podmínky vyjednávané smlouvy a parametry zamýšleného plnění a vyhrazuje si právo hodnocení podmínek i parametrů měnit v reakci na své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.
 3. Neděláme unáhlený výběr
  Společnost O2 Czech Republic a.s. vyjádří svůj zájem smlouvu uzavřít, až bude seznámena se všemi skutkovými a právními okolnostmi potřebnými k rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít.
 4. Podstatný může být i detail
  Pro společnost O2 Czech Republic a.s. je rozhodující celý a úplný obsah případné smlouvy a důvodem neuzavření smlouvy může být i jen jednotlivý parametr či podmínka, na níž strany nenaleznou shodu.
 5. Výhrada ukončení jednání
  S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.
 6. Každá strana si nese náklady na jednání
  Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.
 7. Nevynakládejte náklady dopředu
  Do uzavření smlouvy, prosím, nevynakládejte žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. Pokud si okolnosti nezbytně vyžadují vynaložení takových nákladů, kterákoli strana o jejich výši a důvodu s dostatečným předstihem prokazatelně informuje druhou stranu, aby bylo možné předejít vynaložení marných nákladů. Jiné náklady nejsou pro společnost O2 Czech Republic a.s. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.
 8. Riziko je nutné vymezit
  Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost O2 Czech Republic a.s. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.
 9. Smlouvy uzavírají jen oprávněné osoby
  Smlouvy jsou za společnost O2 Czech Republic a.s. uzavírány statutárními zástupci anebo oprávněnou osobou na základě písemného pověření.
 10. Smlouvy o smlouvě budoucí jen písemně
  Smlouvy o smlouvě budoucí jsou společností O2 Czech Republic a.s. uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

O2 Czech Republic a.s.